ครูที่เกิดเดือนนี้

คลิกอวยพร >17 มีนาคม 2501


ความภาคภูมิใจ 1. โรงเรียนเต็มรักศึกษา ได้รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับเพชร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
4. สถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
5. สถานศึกษาดีเด่นเรื่อง การป้องกันโรคเอดส์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
6. รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี (Best public toilet of the year) ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
7. รางวัลชนะเลิศการประกวด ขบวนรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓
8. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นางวาสนา อินทร์พลับ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
9. รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ ไม้แข็งจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓
10. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๓
11. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางณัฏฐ์ธภร อัครกิตติโสภณ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
12.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนานางชัญญรัช ตามประวัติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
1.โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
2.โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี
3.โรงเรียนวัดแคนอก
4.โรงเรียนวัดแคใน
5.โรงเรียนวัดแดง
6.โรงเรียนวัดตึก
7.โรงเรียนวัดบางรักน้อย
8.โรงเรียนวัดมะเดื่อ
9.โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
10.โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
11.โรงเรียนเต็มรักศึกษา
12.โรงเรียนบางคูลัด
13.โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
14.โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
15.โรงเรียนวัดสัก
16.โรงเรียนวัดชลอ
17 โรงเรียนวัดบางขนุน
18.โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
19.โรงเรียนวัดรวก
20.โรงเรียนวัดลุ่ม
21.โรงเรียนวัดสนามนอก
22.โรงเรียนวัดเสาธงหิน
23.โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
24.โรงเรียนตลาดบางคูลัด
25.โรงเรียนบ้านใหม่
26.โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
27.โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
28.โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
29.โรงเรียนวัดบางบัวทอง
30.โรงเรียนวัดสลักเหนือ
31.โรงเรียนวัดสโมสร
32.โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
ระยะวันและกาลเวลา
           
  เชิญร่วมรับฟังข่าวสาร สาระ ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุมวลชนชุมชนคนรักบาง คลื่น 90.75 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.15-09.00 น. ใน รายการวิทยุโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเต็มรักศึกษา

โรงเรียนเต็มรักศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 31/5 หมู่ที่ 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นในขณะที่ขุนวิมลอักษร ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบางบัวทองได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2477 โดยนายหนู ศรีทองใบ เป็นครูใหญ่และนายเพ็ง เต็มรัก ได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน อาคารหลังแรกเป็นอาคารแบบ 008 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2490 จำนวน 4 ห้องเรียน (เดิมอาคารเรียนหลังคาจาก ได้รื้อถอนเมื่อกี พ.ศ 2520 เนื่องจากสภาพอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก และได้นำวัสดุเก่าที่ใช้ได้บางส่วนมาสร้างเป็นห้องประชุม) สร้างเมื่อปี พ. ศ.2521
    - พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ 014 จำนวน 4 ที่นั่ง
    - พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ 014 จำนวน 4 ที่นั่ง
    - พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณสร้างโรงอาหารแบบ 312 จำนวน 1 หลัง
    - พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณซ่อมหลังคาอาคารเรียนหลังที่ 1
    - พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 017 ชั้นล่าง จำนวน 3 ห้องเรียน
    - พ.ศ. 2527 จัดหางบประมาณปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด
    - พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณจัดสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ป.33 จำนวน 3 ที่
    - พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส้วมทั้ง 2 หลัง
    - พ.ศ. 2534 ซ่อมหลังคาอาคารเรียน หลังที่ 1 (งบประมาณจัดหาเอง)
    - พ.ศ. 2535 ปรับสภาพดิน หน้าบริเวณอาคารเรียน (งบประมาณโรงเรียนจัดหาเอง)
    - พ.ศ. 2536 ทาสีปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบทั้งภายนอกและภายใน
    - พ.ศ. 2537 สร้างเสาธงชาติ ขนาด 4 ด 6 เมตร 2 ชั้น (งบประมาณโรงเรียนจัดหาเอง)
    - พ.ศ. 2543 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สนับสนุนงบประมาณ ถมที่ดินเพื่อปรับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มและดอน 885,000.- บาท
    - พ.ศ. 2544 สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 6 ห้อง โดยเงินบริจาค
    - พ.ศ. 2544 ถมดินปรับพื้นที่
    - พ.ศ. 2545 เจ้าอาวาสวัดเต็มรักสามัคคี และประชาชนตำบลบางคูรัดร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 (ปรับปรุงพิเศษ) 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน งบประมาณ 3,800,000.- บาท
    - พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 (ปรับปรุงพิเศษ) 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน งบประมาณ 3,900,000.- บาท
    - พ.ศ. 2547 เจ้าอาวาสวัดเต็มรักสามัคคีบริจาคโรงอาหาร จำนวน 841,042.- บาท
    - พ.ศ. 2549 ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดเต็มรักสามัคคีและ ประชาชนในตำบลบางคูรัด ร่วม
 • สร้างซุ้มพระ 300,000.- บาท
 • สวนพฤกษศาสตร์ 360,000.- บาท
 • ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 1    170,000.- บาท
 • รั้วโรงเรียน 150,000.- บาท
 • ซุ้มเรือนไทย 5 ซุ้ม รว 1,065,000.- บาท
 •     - พ.ศ. 2550
 • เจ้าอาวาสวัดเต็มรักศึกษาบริจาคซุ้มเรือนไทย 3 หลัง 51,000.- บาท
 • นายสร้อย เต็มรัก และบุตร บริจาคซุ้มเรือนไทย 2 หลัง 34,000.- บาท
 • นายถนอม รักเดช บริจาคซุ้มเรือนไทย 34,000.- บาท
 •     - พ.ศ. 2551
 • นายสร้อย เต็มรัก บริจาค โรงอาหาร 580,000.- บาท
 • นายสร้อย เต็มรัก บริจาคส้วมนักเรียน 6 ที่นั่ง 240,000.- บาท
 •     - พ.ศ. 2551 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.นนทบุรี สร้างอาคาร เรียน แบบ สปช. 2/28 (ปรับปรุง) 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาด 18 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณ 10,616,000.- บาท
      - พ.ศ. 2551 รื้อถอนอาคารเรียน 2 ชั้น
      - พ.ศ. 2551 ทาสีภายนอกอาคาร อาคาร แบบ สปช. 2/28 คือ อาคาร 1 และอาคาร 2
      - พ.ศ. 2552 คุณเทพ กฤษณะรังสรรค์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ จัดเป็น ห้องและห้องปฏิบัติงานวิชาชีพไฟฟ้า จำนวน 8 ห้องเรียน
      - พ.ศ. 2552 เจ้าอาวาสวัดเต็มรักสามัคคีและประชาชนในตำบล บางคูรัดบริจาคเสาธงพร้อมเวทีสำหรับกิจกรรมหน้าเสาธง และป้ายชื่อโรงเรียน 515,470.- บาท

  :: ผู้บริหาร ::

  นางจิรพา     จักรกลม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  รวมลิงค์ Link
  กองการศึกษา อบจ.นนทบุรี
  อบต.บางคูรัด
  ลูกเสือ สพฐ.
  โครงการพระราชดำริ
  เครื่อข่ายกาญจนาภิเษก
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
  สนง.สคบ.
  สนง. มอก.
  ศูนย์เทคโนโลฯ แห่งชาติ
  สสวท.
  NSTDA
  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
  เรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  ครูจุมพล
   
  :: ข่าวสาร ประจำวัน ::
  ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7 ทีวีช่อง 9
  ทีวีช่อง 11 ทีวีช่อง ITV
  ยูบีซี ไทยรัฐ
  เดลินิวส กรุงเทพธุรกิจ
  มติชน ฐานเศรษฐกิจ
  Bangkok The Nation
  คมชัดลึก สยามรัฐ
  ผู้จัดการ แนวหน้า
  ประชาชาติฯ ไทยโพสต์
  เสรีรายวัน โพสต์ทูเดย์
  เนชั่น ปรชารัฐ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  สมุดหน้าเหลือง
  ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
  รายงานราคาทองคำวันนี้
  ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ
  พยากรณ์อากาศทุกวัน