ครูที่เกิดเดือนนี้

คลิกอวยพร >17 มีนาคม 2501


ความภาคภูมิใจ 1. โรงเรียนเต็มรักศึกษา ได้รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับเพชร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
4. สถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
5. สถานศึกษาดีเด่นเรื่อง การป้องกันโรคเอดส์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
6. รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี (Best public toilet of the year) ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
7. รางวัลชนะเลิศการประกวด ขบวนรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓
8. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นางวาสนา อินทร์พลับ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
9. รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ ไม้แข็งจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓
10. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๓
11. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางณัฏฐ์ธภร อัครกิตติโสภณ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
12.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนานางชัญญรัช ตามประวัติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
1.โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
2.โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี
3.โรงเรียนวัดแคนอก
4.โรงเรียนวัดแคใน
5.โรงเรียนวัดแดง
6.โรงเรียนวัดตึก
7.โรงเรียนวัดบางรักน้อย
8.โรงเรียนวัดมะเดื่อ
9.โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
10.โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
11.โรงเรียนเต็มรักศึกษา
12.โรงเรียนบางคูลัด
13.โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
14.โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
15.โรงเรียนวัดสัก
16.โรงเรียนวัดชลอ
17 โรงเรียนวัดบางขนุน
18.โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
19.โรงเรียนวัดรวก
20.โรงเรียนวัดลุ่ม
21.โรงเรียนวัดสนามนอก
22.โรงเรียนวัดเสาธงหิน
23.โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
24.โรงเรียนตลาดบางคูลัด
25.โรงเรียนบ้านใหม่
26.โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
27.โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
28.โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
29.โรงเรียนวัดบางบัวทอง
30.โรงเรียนวัดสลักเหนือ
31.โรงเรียนวัดสโมสร
32.โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
ระยะวันและกาลเวลา
           
  เชิญร่วมรับฟังข่าวสาร สาระ ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุมวลชนชุมชนคนรักบาง คลื่น 90.75 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.15-09.00 น. ใน รายการวิทยุโรงเรียน
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มกราคม 2554 โดยการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือนวภพ และค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี คือ ระดับประถมศึกษา ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 )

>> ดูรูปกิจกรรม

ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประเทศ
โรงเรียนเต็มรักศึกษา รับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความ ร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนโดยนายก อบต.บางคูรัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการตอนรับ คณะกรรมการ การประเมินฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

>> ดูรูปกิจกรรม

วันเด็กและกีฬาสี
ในงานวันเด็กและกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ทางเรียนได้รวมทั้ง 2 กิจกรรม จัดขึ้นในวันเดียวกัน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก ท่าน สจ.จำลอง ขำสา มาเป็นเกียรติ ในการเป็นประธานในพิธี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ทั้งหน่ายงานรัฐ เอกชน และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

>> ดูรูปกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ วันล้างมือโลก
กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยมือสะอาด ปราศจากโรค “ล้างมือทุกครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค”เนื่องในวันล้างมือโลก วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด

>> ดูรูปกิจกรรม

ทำบุญขึ้นปีใหม่
โรงเรียนเต็มรักศึกษาได้เชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ท่านนายก อบต.บางคูรัด และท่าน สจ.จำลอง ขำสา มาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งทางโรงเรียน ยินดี ที่นักเรียน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติมามีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วย

>> ดูรูปกิจกรรม

วันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรม เสริมสร้างภาษาอังกฤษและเป็นการเรียนรู้ถึงความสำคัญความเป็นมาของวันคริสต์มาสด้วย ซึ่งในกิจกรรมจะเน้นเกี่ยวกับการแสดง ซันตาครอส แจกของขวัญปีใหม่ การแสดงละคร เพลงและการใช้ภาษาอังกฤษ

>> ดูรูปกิจกรรม

ดูกิจกรรมย้อนหลัง
คุณธรรมวันเสาร์
กิจกรรมคุณธรรมวันเสาร์เป็นนโยบายทางโรงเรียนเต็มรักศึกษา ต้องการฝึกฝนให้นักเรียน รู้จักการเข้าวัดฟังธรรม ศึกษาธรรมะ มีจิตสาธารณะต่อสถานที่ต่างๆ และการทำจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิ อุธิส่วนกุศล ซึงกิจกรรมครั้งนี้นำโดย คณะครู ในแต่ระดับช่วงชั้น และครูประจำชั้น เป็นการดูแล ควบคุมนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดทุกวันเสาร์ ณ วัดเต็มรักสามัคคี ต.บางคูรัด

>> ดูรูปกิจกรรม

อบรม "ปรับวิธีเรียนเปลี่ยวิธีสอน"
โรงเรียนเต็มรักศึกษาร่วมกับโรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดและการฝึกอบรมในหัวข้อ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ซึ่งบุคลากรทั้งโรงเรียนได้ร่วมกันเข้าฝึกอบรม โโยได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีชื่อเสียงทางการคิด ซึ่งท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่น ในการให้รู้จักคิด แนวทางการคิด โดย ท่านสุวิทย์ มูลคำ ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา

>> ดูรูปกิจกรรม

วันภาษาไทยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 ที่ผ่านมาเป็นวันภาษาไทย ทางโรงเรียนเต็มรักษศึกษาได้จัดกิจกรรม นี้ร่วมกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพราะในครั้งที่แล้วทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดนำนักเรียนเข้าร่วมวันวิทยาศาสตร์นอกสถานที่กับหน่วยงานราชการและเอกชน ในงานวันภาษาไทย คณะครู จัดนิทรรศการให้ความรู้ และเข้าร่วมการแสดงไทย 4 ภาค ให้นักเรียนได้รับชมอย่างสนุกสนาน

>> ดูรูปกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู 17 มิ.ย
กิจกรรมวันไหว้ครู ถือเป็นกิจกรรมสืบทอด กันช้านาน ยิ่งการสวดการร้อง ต่างๆ ที่เราเคยได้ยิน มา ทำให้ผู้ที่พบเห็น หรือ คนที่ผ่านไปผ่านมาระลึกถึง การเล่าเรียนสมัยเด็กที่เคยกระทำมา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยในวงการศึกษา ยิ่งเราชาวพุทธด้วยแล้ว ยิ่งต้องปฏิบัติและสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้ไว้ อยู่คู่กับสังคมไทยของเรา ตลอดไป

>> ดูรูปกิจกรรม

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเต็มรักศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 ณ แคมป์อู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี

>> ดูรูปกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายอบรมวิชาผู้กำกับฯ
สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนนทบุรีร่วมกับโรงเรียนเต็มรักศึกษา จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 28-30 พฤษภาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเต็มรักศึกษา เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือให้กับครู อาจารย์และผู้มีความสนใจทั่วไป

>> ดูรูปกิจกรรม

กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้โรงเรียนดำเนินการให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันออกกำลังกาย มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ในวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมออกกำลัง ทุกเช้า เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายอยู่แล้ว

>> ดูรูปกิจกรรม

กิจกรรมบัญฑิตน้อย
โรงเรียนเต็มรักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดร่วมกันจัดงานในหัวข้อ กิจกรรม "บัญฑิตน้อย" โดยลักษณะเด่นของกิจกรรมต้องการให้ผู้ปกครองได้ร่วมความยินดีกับบุตรหลานที่ได้มีความพากเพียรในการเรียน และมีการรับมอบใบประกาศนียบัตรจากท่าน สำลอง ขำสา อีกด้วย

>> ดูรูปกิจกรรม

ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่2
ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่52
กิจกรรมลูกเสือประจำปี52
กิจกรรมทอดผ้าป่าออกพรรษา52
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือหมวกเหล็ก52
กิจกรรมวันไหว้ครู52
กิจกรรมโครงการลดปัญหาสุขภาพ 52
กิจกรรมวันภาษาไทย 52
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 52
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 52
กิจกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ 52
กิจกรรมวันสุขภาพฟันดี 52
กิจกรรมกีฬาประจำปี51
:: ผู้บริหาร ::

นางจิรพา     จักรกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
รวมลิงค์ Link
กองการศึกษา อบจ.นนทบุรี
อบต.บางคูรัด
ลูกเสือ สพฐ.
โครงการพระราชดำริ
เครื่อข่ายกาญจนาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
สนง.สคบ.
สนง. มอก.
ศูนย์เทคโนโลฯ แห่งชาติ
สสวท.
NSTDA
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูจุมพล
 
:: ข่าวสาร ประจำวัน ::
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5
ทีวีช่อง 7 ทีวีช่อง 9
ทีวีช่อง 11 ทีวีช่อง ITV
ยูบีซี ไทยรัฐ
เดลินิวส กรุงเทพธุรกิจ
มติชน ฐานเศรษฐกิจ
Bangkok The Nation
คมชัดลึก สยามรัฐ
ผู้จัดการ แนวหน้า
ประชาชาติฯ ไทยโพสต์
เสรีรายวัน โพสต์ทูเดย์
เนชั่น ปรชารัฐ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
รายงานราคาทองคำวันนี้
ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ
พยากรณ์อากาศทุกวัน