ครูที่เกิดเดือนนี้

คลิกอวยพร >17 มีนาคม 2501


ความภาคภูมิใจ 1. โรงเรียนเต็มรักศึกษา ได้รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับเพชร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
4. สถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
5. สถานศึกษาดีเด่นเรื่อง การป้องกันโรคเอดส์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
6. รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี (Best public toilet of the year) ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
7. รางวัลชนะเลิศการประกวด ขบวนรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓
8. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นางวาสนา อินทร์พลับ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
9. รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ ไม้แข็งจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓
10. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๓
11. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางณัฏฐ์ธภร อัครกิตติโสภณ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
12.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนานางชัญญรัช ตามประวัติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
1.โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
2.โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี
3.โรงเรียนวัดแคนอก
4.โรงเรียนวัดแคใน
5.โรงเรียนวัดแดง
6.โรงเรียนวัดตึก
7.โรงเรียนวัดบางรักน้อย
8.โรงเรียนวัดมะเดื่อ
9.โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
10.โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
11.โรงเรียนเต็มรักศึกษา
12.โรงเรียนบางคูลัด
13.โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
14.โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน
15.โรงเรียนวัดสัก
16.โรงเรียนวัดชลอ
17 โรงเรียนวัดบางขนุน
18.โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
19.โรงเรียนวัดรวก
20.โรงเรียนวัดลุ่ม
21.โรงเรียนวัดสนามนอก
22.โรงเรียนวัดเสาธงหิน
23.โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
24.โรงเรียนตลาดบางคูลัด
25.โรงเรียนบ้านใหม่
26.โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
27.โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
28.โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
29.โรงเรียนวัดบางบัวทอง
30.โรงเรียนวัดสลักเหนือ
31.โรงเรียนวัดสโมสร
32.โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
ระยะวันและกาลเวลา
           
  เชิญร่วมรับฟังข่าวสาร สาระ ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุมวลชนชุมชนคนรักบาง คลื่น 90.75 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.15-09.00 น. ใน รายการวิทยุโรงเรียน

กำหนดปฏิทินของนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2553
กำหนดปฏิทินของนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2553
โรงเรียนเต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

14 – 28 ก.พ. 54

วัดผลประเมินผลการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อม นักเรียนระดับอนุบาล

ครูผู้สอนชั้นอนุบาล

14-25 ก.พ. 54

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับใบรับรอง ปพ.7

ทะเบียนวัดผล

22 – 25 ก.พ. 54

- วัดผลประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6

- วัดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครู ป.1- 6

ครู ม.1-3

27 ก.พ.54

งานบัณฑิตน้อย

ครูอนุบาลทุกคน

28 ก.พ.54

นักเรียนชั้น ป.3,ป.6 และ ม.3 สอบ และ O-net) >โดย อบจ.นนทบุรี

ครูระดับชั้น ป.3,ป.6 และ ม.3


1 มี.ค. 54

นักเรียนระดับปฐมวัย ป.2,ป4-.5,ม.1-2 ร่วมการแข่งขันวิชาการ ณ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

ครูประจำชั้น

4 มี.ค. 54

นักเรียนชั้น ป.3 ,ป.6 และ ม.3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์  สัตว์น้ำมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ครูประจำชั้น

ป.3 ,ป.6 และ ม.3

5 มี.ค. 54

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงาน มหกรรม   ดนตรีไทย  ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์

ครูชั้น ม.1

หัวหน้าระดับประสานงานรถรับ-ส่ง

8 มี.ค. 54

การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ นักเรียนชั้น ป.6

ครูชั้น ป.6

12- 16 มี.ค. 54

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูมัธยม

19 มี.ค.54

สอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูมัธยม

22 มี.ค. 54

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูมัธยม

25- 27 มี.ค. 54

งานวันดอกนนทรีบาน ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์

ครูทุกคน

31 มี.ค.54

- มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ป.6 – ม

ประชุมผู้ปกครอง

* รายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2553

* แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554

- ประกาศผลการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

* รับใบแจ้งผลการเรียน ของนักเรียนระดับปฐมวัย – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรับประทานอาหารกลางวันนักเรียน

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธี”ส่งลูกถึงฝั่ง”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมรับประทาน   อาหารกลางวันร่วมกัน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ        เวลา 12.00 >น.

ครูประจำชั้น

คณะครู

-นักเรียน ชั้น ม.3

-ผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3

ผู้ปกครองและรถรับ-ส่งนักเรียนเวลา 11.00 น.

2 เม.ย. 54

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูมัธยม

 

2 พ.ค. 54

เป็นต้นๆไป

ครูและบุคลากรทุคนลงชื่อปฏิบัติราชการเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2554

คณะครูและบุคลากรทุกคน

 

2-4 พ.ค. 54

ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูมัธยม

 

9 -10 พ.ค. 54

ปรับพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

ครูมัธยม

 

18 พ.ค. 54

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

คณะครู – นักเรียน

 

:: ผู้บริหาร ::

นายนิทัศน์     วิเชียรเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
รวมลิงค์ Link
กองการศึกษา อบจ.นนทบุรี
อบต.บางคูรัด
ลูกเสือ สพฐ.
โครงการพระราชดำริ
เครื่อข่ายกาญจนาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
สนง.สคบ.
สนง. มอก.
ศูนย์เทคโนโลฯ แห่งชาติ
สสวท.
NSTDA
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูจุมพล
 
:: ข่าวสาร ประจำวัน ::
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5
ทีวีช่อง 7 ทีวีช่อง 9
ทีวีช่อง 11 ทีวีช่อง ITV
ยูบีซี ไทยรัฐ
เดลินิวส กรุงเทพธุรกิจ
มติชน ฐานเศรษฐกิจ
Bangkok The Nation
คมชัดลึก สยามรัฐ
ผู้จัดการ แนวหน้า
ประชาชาติฯ ไทยโพสต์
เสรีรายวัน โพสต์ทูเดย์
เนชั่น ปรชารัฐ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
รายงานราคาทองคำวันนี้
ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ
พยากรณ์อากาศทุกวัน